Adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ezer és Társa Bt., mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

Adatainak védelme fontos számunkra! Tiszteletben tartjuk a weboldal látogatóink, termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődők személyes adatainak, magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domainre és annak aldomainjeire terjed ki:

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalon érhető el:

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak – de nem kötelesek – az érintetteket a módosításról tájékoztatni. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését. Megkeresésére késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra a 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik. A határidő hosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az ezerkex.bt@gmail.com, az ezerkex@freemail.hu email címeken és a +36 (30) 405 86 59 telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: EZER és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhely: 7150 Bonyhád, Fáy András utca 56.
Adószám: 26477558-2-17
Cégjegyzékszám: 17-06-007310
Képviseli: Ezer Balázs ügyvezető; Tamás Beáta ügyvezető
Mobil: +36 (30) 405 86 59
E-mail: ezerkex.bt@gmail.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2. Cookie-k (sütik)

3.2.1. A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az ezerkex.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az ezerkex.hu és aldomain-jei weboldalai alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az ezerkex.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.2.4. A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor az ezerkex.hu weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldal használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

3.2.5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája

Süti neve Leírás, alkalmazás célja Elévülés (tárolási idő)
A weboldalak működéséhez szükséges sütik
A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.
Munkamenet vége
A felhasználói élményt javító sütik
A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élmény javítását szolgálják.
Munkamenet vége
Munkamenet sütik
(PHPSESSID)
A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között. A munkamenet vége vagy a böngésző bezárása
Munkamenet sütik
(language, currency)
A sütik tárolják tárolja a látogató nyelvét és a fizetés pénznemét. 30 nap
__atssc
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
1 év
__atuvc
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
1 év
__ga
A Google Analytics szolgáltatás felhasználók megkülönböztetésére szolgáló cookie, amely statisztikai adatokat készít weboldalunk használatáról.
2 év
__gid
A Google Analytics szolgáltatás felhasználók megkülönböztetésére szolgáló cookie, amely statisztikai adatokat készít weboldalunk használatáról.
24 óra


4. Általános adatkezelési irányelve, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

Az Adatkezelő adattérképet készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.

4.1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Érintettek köre: A kapcsolatfelvételi űrlapot elküldő valamennyi érintett.

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • E-mail cím (kötelező mező)
 • Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: az űrlapon keresztül megadott személyes adatok a kapcsolatfelvételhez kerülnek felhasználásra, valamint a kérdése/üzenete megválaszolásához
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás; az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járul hozzá, nem tud számunkra üzenetet küldeni, és mi nem tudjuk önnel felvenni a kapcsolatot
 • Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama vagy törlési kérelem

További kezelt adat a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésének időpontja.

4.2. Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok

Érintettek köre: A hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók, üzleti partnereink.

A hírlevél-feliratkozás során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • E-mail cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (nem kötelező)
 • Kapcsolattartási cím (nem kötelező)
 • Születési dátum hónapja és napja (nem kötelező)
 • Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás; üzleti partnereink esetén jogi kötelezettség
 • Megőrzési idő: leiratkozásig

További kezelt adat a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozás időpontja.

A hírlevélre az adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását kövezően van lehetőség. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy e-mail üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy kattintással könnyen elérhető. Amennyiben leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni. Leiratkozását követően később bármikor lehetősége van ismételten feliratkozni hírlevél-szolgáltatásunkra.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az ezerkex.hu domain és aldomain-jeik rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az ezerkex.hu domain és aldomain-jeik férnek hozzá.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A személyes adatait munkatársaink kezelhetik, valamint az Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Adatait mid munkatársaink, mind adatfeldolgozóink – és az ő közvetlen munkatársaik – kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Domainregisztrátor:
Forpsi – BlazeArts Kft.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. I/8.
Adószám: 12539833-2-03
E-mail: admin[kukac]forpsi.hu

Tárhelyszolgáltatás:
MBM Bt.
Cím: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 8/27.
Adószám: 26472209-2-17
E-mail: miszler.zoltan[kukac]gmail.com

Honlapszerkesztés, marketing:
KMarketing.hu – Király Tibor EV
Cím: 7100 Szekszárd, Csatári utca 54.
Adószám: 68125828-1-37
E-mail: ezerkex[kukac]kmarketing.hu

E-mail szolgáltatás:
Gmail – Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, 94043, USA

Freemail – New Wave Media Group Kft.
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 48.
Adószám: 24927363-2-42
Elérhetőség: info[kukac]freemail.hu

Hírlevél:
MailChimp – The Rocket Science Group LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

MailerLite – MailerLite Limited
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Google Analytics:
Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, 94043, USA

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Cím: Menlo Park, California, USA

Instagram profil:
Facebook Inc.
Cím: Menlo Park, California, USA

Twitter fiók:
Twitter Inc.
Cím: San Francisco, California United States

6.1. Adattovábbírás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/), a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem javítható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.2. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

7.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

7.5. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.10. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.11. Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében, és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért.

Panasztételi jogával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 (1) 391 14 00
Fax: +36 (1) 391 14 10
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.